...
Hoạt động chung
03 11

Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) đóng góp 10% vốn điều lệ của Công ty TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong.