...
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Hóa Dầu Quân đội (MIPEC) đã không ngừng đổi mới sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. MIPEC tự hào đã đạt được thành tựu trên mọi lĩnh vực, ghi những dấu mốc quan trọng khẳng định sự phát triển của MIPEC.

2003

22/12/2003: Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) được thành lập với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.